> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy - Depistáž školskej zrelosti
Choď na obsah Choď na menu
 


Depistáž školskej zrelosti

Publikované: 18. 10. 2012

V Materskej škole budú prebiehať depistážne vyšetrenia so zameraním na školskú spôsobilosť detí, ktoré do 1. 9. 2013 dovŕšia 6. rok života, vrátane detí s odloženou školskou dochádzkou.

Aktivitu realizujeme v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na školský rok 2012/13. Depistážne vyšetrenie je krátke, orientačné a slúži na podchytenie detí, ktoré vykazujú predbežné znaky rizikového vývinu z hľadiska očakávaného zaškolenia; rodičom týchto detí budeme odporúčať bližšie posúdenie školskej spôsobilosti v našom CPPPaP na jar 2013. Môžu sa jej zúčastniť aj deti, u ktorých rodičia zvažujú tzv. predčasné zaškolenie k septembru 2013.

Deti budú vyšetrené v malých skupinkách.

Termíny vyšetrení: 12., 15. a 20. november 2012 v dopoludňajších hodinách, v tých istých termínoch budú popoludní od 14:30 osobné konzultácie s rodičmi.

Podmienkou realizácie vyšetrenia je podpísaný informovaný súhlas zákonného zástupcu a tiež poskytnutie anamnestických údajov (vyplnenie anamnestického dotazníka a informovaného súhlasu).

Ako súčasť depistáže plánujeme konzultácie s učiteľkami MŠ s cieľom napomôcť optimalizácii prípravy detí na školskú dochádzku. Rodičom odporúčame podpísanie informovaného súhlasu pre konzultáciu s pani učiteľkou, aby sme mohli konzultáciu uskutočniť. Z dôvodu ochrany osobných údajov odporúčame rodičom vložiť informované súhlasy a dotazník do zalepenej obálky.

V prípade, že prihlásené dieťa nezastihneme počas našej návštevy MŠ v čase depistážnych vyšetrení, rodičia majú možnosť kontaktovať CPPPaP IV na tel. č. 02/6428 8090.