> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy - Oznámenie o zápise detí do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2013/2014
Choď na obsah Choď na menu
 


Oznámenie o zápise detí do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2013/2014

Publikované: 10. 1. 2013

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2008 zo dňa 16. 12. 2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu deťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Mestská časť Bratislava — Záhorská Bystrica oznamuje, že sa uskutoční

v PIATOK 8. februára 2013 od 15:00 do 18:00 a

v SOBOTU 9. februára 2013 od 8:00 do 12:00

v Základnej škole s materskou školou, Hargašova 5 v Bratislave — Záhorskej Bystrici.

Podľa  §20 zákona č. 245/ 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) zákonní zástupcovia sú povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. 8. 2013 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

V uvedené dni môžu dostať na školách informácie o úradnom postupe aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase d 1. septembra do konc kalendárneho roka, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie

Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia.

Pri prijímaní žiadosti zákonný zástupca predloží vyplnené tlačivo potvrdené pediatrom a občiansky preukaz.

Pri zápise zákonný zástupca povinne musí doložiť:

  • občiansky preukaz
  • rodný list dieťaťa
  • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

Bližšie informácie podá záujemcom Základná škola v Záhorskej Bystrici, tel. 65956115 alebo sú na webovskej stránke www.zshargaba.edu.sk.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, porušenie zákonnej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa §37 zákona č. 596/ 2003 Z.z.

Ing. Jozef Krúpa, starosta