> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy - Prevádzka materskej školy 21.9. – 30.9.2020
Choď na obsah Choď na menu
 


Prevádzka materskej školy 21.9. – 30.9.2020

Publikované: 21. 9. 2020

Zelená fáza

Zelená fáza nastáva v prípade, že:

 • v škole nie je žiadne podozrivé dieťa, alebo zamestnanec;
 • v škole je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na COVID-19 (ani jedno dieťa / zamestnanec nie je pozitívny).

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021. Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 • Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (stiahnuť). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania

 • Ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel.
 • Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie. · Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 • Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.
 • Deti sa schádzajú a rozchádzajú vo svojich triedach.

Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID-19

Opatrenia smerujú ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky

Rúško sú opatrenia na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. K tomu patrí aj obmedzovanie nútenej cirkulácie vzduchu vo vnútorných priestoroch.

Odstup sú opatrenia smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie skupinových aktivít.

Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na  sliznice. Okrem osobnej hygieny sú to aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

Pri podozrení na ochorenie v prípade dieťaťa

Podozrivé dieťa nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom dieťaťa (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho  RT-PCR testu zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným spôsobom. Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:

 • negatívny, zákonný zástupca informuje školu, výchovno-vzdelávacia činnosť pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivé dieťa manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.
 • pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivé dieťa ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza sa do oranžovej fázy.
 • V prípade že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola sa ďalej riadi usmerneniami miestne príslušného RÚVZ.

Príloha