> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy - Prevádzkový poriadok MŠ platný od 12.10. (aktualizované)
Choď na obsah Choď na menu
 


Prevádzkový poriadok MŠ platný od 12.10. (aktualizované)

Publikované: 8. 10. 2020

Milí rodičia,

od pondelka 12. októbra otvárame materskú školu po nariadenej karanténe. Vzhľadom na súčasnú situáciu dbáme o zvýšenú bezpečnosť a ochranu zdravia a od pondelka 12. októbra. Vedenie školy vypracovalo nasledujúce podmienky, ktoré budeme v najbližšom obdobé dodržiavať.

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí v materskej škole od 12.10.2020

Prevádzka materskej školy: 7,00 – 16,30

 1. Materskú školu môže navštevovať len úplne zdravé dieťa bez akýchkoľvek príznakov choroby.
 2. Vstup cudzím osobám /okrem zamestnancov školy a zákonných zástupcov/ do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.
 3. Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 4. Na vstup do areálu školy sprevádzajúce osoby využívajú všetky vstupy tak, aby sa predišlo zhromažďovaniu sa osôb a vzájomným  kontaktom.
 5. Celkový čas zdržiavania sa vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy sprevádzajúce osoby deti  obmedzia na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 6. Sprevádzajúca osoba pri vstupe do budovy využije vchod určený k príslušnej šatni, použije nazuvky a dezinfekciu rúk. V interiérových priestoroch materskej školy sa pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
 7. Dieťa sa v šatni prezuje a  umyje si ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko– epidemiologickými nariadeniami.
 8. O 8,00 deti musia byť v triedach, budova MŠ sa zamyká a prebieha dezinfekcia vstupných priestorov. Po ukončení prevádzky MŠ o 16,30 opäť sa uskutočňuje dezinfekcia vstupných a spoločných priestorov.
 9. Deti sa schádzajú a rozchádzajú vo svojich triedach. Triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať. Zberné triedy sú zrušené.
 10. Nie je možné, aby si deti nosili hračky a iné predmety z domu.
 11. Ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel.
 12. Materská škola v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie.
 13. Deti majú odporúčané nosiť rúška, zákonný zástupca zabezpečí náhradné rúško do skrinky.
 14. Pedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít v interiéry MŠ.
 15. Nepedagogickí zamestnanec nosí v interiéri rúško, s výnimkou ak je v miestnosti sám.
 16. Pri pobyte vonku deti ani pedagogickí zamestnanci rúška nenosia.
 17. V miestnosti, kde sa zdržujú deti  je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 18. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa deti, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
 19.  Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia. 
 20. Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.  

 Stravovanie v materskej škole

Stravovanie v jedálni materskej školy realizujeme v dvoch zmenách tak, aby sa skupiny detí nepremiešavali.

Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.

Harmonogram výdaju stravy:

Desiata: prvá zmena    8,20                         druhá zmena          8,50

Obed:                         11,15                                                      11,50

Olovrant:                   14,15                                                       14,45

 Medzi zmenami o 8.40, 11,40 a o 14,35 sa stravujú deti z triedy Kačičky

                            o 9,00, 12,00 a o 14,45sa stravujú deti z triedy Sovičky

Odpočinok detí v materskej škole

Prebieha obvyklým spôsobom pri zabezpečení dostatočnej vzdialenosti medzi ležadlami.

Na odpočinok si deti prinesú svoje pyžamá a vankúše, ktoré si na konci týždňa berú domov oprať.

Posteľná bielizeň sa vymieňa podľa potreby bežným spôsobom.

Výchovno-vzdelávací proces

 1. V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli školy, alebo mimo neho.
 2. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.
 3. Pracovníci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.
 4.  Tanečné a umelecké aktivity mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu , napr. besiedky neorganizujeme.
 5. Pohybové kurzy /korčuľovanie a plávanie/ neorganizujeme.
 6. Kurz anglického jazyka sa uskutočňuje na základe vopred vypracovaného harmonogramu tak, aby v jednej skupine boli deti len z jednej triedy.
 7. Rodičovské združenia, zasadnutia rady školy a rady rodičov sa uskutočňujú len dištančnou formou.

Zákonný zástupca

 1. Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane sviatkov a víkendov) písomné vyhlásenie zákonného zástupu o bezinfekčnosti.
 2. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 3. Rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 4. Berie na vedomie, že ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, alebo inej choroby, je  umiestnené do samostatnej miestnosti, nasadí si rúšku a pedagogický zamestnanec  bezodkladne kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí si ho ihneď vyzdvihnú.
 5. Dieťa ako podozrivé na ochorenie COVD 19 môže určiť jedine príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.
 6. Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:
  • negatívny, zákonný zástupca informuje školu, výchovno-vzdelávací proces pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivé dieťa manažuje príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.
  • pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivé dieťa ďalej manažuje príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola prechádza do oranžovej fázy podľa usmernenia MŠVVaŠ SR.
  • V prípade, že podozrivé dieťa nie je podrobené RT-PCR testu, podozrivé dieťa manažuje príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola sa ďalej riadi usmerneniami príslušného RÚVZ.
 7. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente.

 

Dodatok k prevádzkovému poriadku

 1. V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu:
  • podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
  • ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) zákonný zástupca predloží pri návrate dieťaťa do materskej školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast  a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
 2. Odporúča sa, aby deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy nosili rúška.
 3. Realizácia krúžkovej činnosti pre deti  sa neumožňuje.
 4. Materská škola nemôže organizovať školy v prírode, školské výlety, výlety, exkurzie, saunovanie, jazykové kurzy, kurzy pohybových aktivít v prírode, ktoré sa organizujú napríklad vo forme: lyžiarske kurzy/výcviky, snoubordingové kurzy/výcviky, plavecké kurzy/výcviky, turistické kurzy/výcviky, ako aj športové kurzy/výcviky v prírode.

vypracovala: Viera Mazáčková, zrš

schválila : PaedDr. Zuzana Kaliariková, riaditeľka