> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy - Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie 2022
Choď na obsah Choď na menu
 


Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie 2022

Termín podávania žiadostí pre školský rok 2022/23 je od 2.mája 2022 do 6.mája 2022.

Zákonní zástupcovia vypĺňajú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie elektronicky na https://mshargasova.edupage.org/register/ žiadosť bude sprístupnená od 20.4. – 30.4.2022.

Na základe vyplnenej žiadosti každému bude určený konkrétny termín od 2.5. – 6.5.2022 na odovzdanie žiadosti potvrdenej všeobecným lekárom pre deti a dorast. Zároveň zákonní zástupcovia predložia k nahliadnutiu občiansky preukaz a rodný list dieťaťa a obidvaja žiadosť podpíšu.

Ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, môže sa obrátiť na vedenie školy a dohodnúť si vyzdvihnutie formulára na zápis dieťaťa osobne tak, aby ho mohol vyplnený odovzdať do 5.5.2022.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy, po prijatí všetkých detí, pre ktoré je v školskom roku 2022/23 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

  • ktoré nedovŕšia do 31.8.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2022/23 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici.
  • v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
    • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
    • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
    • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky
  • deti, ktoré majú bydlisko v Záhorskej Bystrici Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude vydané do 15. júna 2022.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude vydané do 15. júna 2022.