> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy - Suma stravného pre predškolákov
Choď na obsah Choď na menu
 


Suma stravného pre predškolákov

Publikované: 5. 2. 2019

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

Od 1.januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 375/2018 Z.z. zo 4.decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej  republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedeného zákona bude od 1.1.2019 znížená úhrada rodiča ( zákonného zástupcu ) dieťaťa – predškoláka  v  zariadení školského stravovania o dotáciu podľa osobitného predpisu vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. 

Rodičia ( zákonní zástupcovia ) dieťaťa – predškoláka budú od 1.1.2019 uhrádzať stravné vo výške  0,68 € - príspevok na režijné náklady za každý deň, v ktorom dieťa odobralo stravu.