> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy - Určenie príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
Choď na obsah Choď na menu
 


Určenie príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

Publikované: 10. 10. 2011

V zmysle §28, ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon), a VZN Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica č. 4/2008, prispieva zákonný zástupca na pobyt dieťaťa v Materskej škole, t.j. na čiastočnú úhradu výdavkov Materskej školy na jedno dieťa, čiastku 15% zo životného minima na jedno nezaopatrené dieťa.

V zmysle Opatrenia MPSVaR č. 194/2011 zo dňa 23. 6. 2011 sa výška životného minima na jedno nezaopatrené dieťa zvyšuje z 84,61 € na 86,65 €. 15% z 86,65 € = 12,9975 € (po zaokrúhlení 13,- €).

V zmysle vyššie uvedeného od 01. 09. 2011 je výška poplatku 13,- € mesačne. Tento príspevok uhrádza rodič (zákonný zástupca) dieťaťa vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca.

Príspevok v Materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:

  1. má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  2. rodič dieťaťa predloží riaditeľovi Materskej školy doklad o  tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
  3. je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
  4. má prerušenú dochádzku do Materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
  5. nedochádzalo do Materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka Materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Počas dochádzky dieťaťa do Materskej školy v čase letných prázdnin rodič uhrádza plnú výšku príspevku.