> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy - Začiatok školského roku 2020/21
Choď na obsah Choď na menu
 


Začiatok školského roku 2020/21

Publikované: 1. 9. 2020

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí v materskej škole od 2.9.2020 do 18.9.2020

Prevádzka materskej školy: 7,00 – 16,30

Materskú školu môže navštevovať len úplne zdravé dieťa bez akýchkoľvek príznakov choroby.

 1. O 8,00 deti musia byť v triedach, budova MŠ sa zamyká a prebieha dezinfekcia vstupných priestorov. Po ukončení prevádzky MŠ o 16,30 opäť sa uskutočňuje dezinfekcia vstupných a spoločných priestorov.
 2. Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 3. Deti sa budú schádzať a rozchádzať vo svojich triedach. Triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať. Zberné triedy sú zrušené.
 4. Celkový čas zdržiavania sa vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy sprevádzajúce osoby deti  obmedzia na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 5. Sprevádzajúca osoba pri vstupe do budovy použije nazuvky a dezinfekciu rúk, v interiérových priestoroch materskej školy sa pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
 6. Adaptácia novoprijatých 3 – 4 ročných detí bude prebiehať v danom období za zvýšených hygienických podmienok len v dopoludňajších hodinách.
 7. Nie je možné, aby si deti nosili hračky a iné predmety z domu.
 8. Ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel.
 9. Materská škola v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie.
 10. Dieťa sa v šatni prezuje a  umyje si ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko– epidemiologickými nariadeniami.
 11. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 12. V miestnosti, kde sa zdržujú deti  je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 13.  Priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.
 14.  Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia. 
 15. Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.  
 16. Najmenej 2 krát denne sa dôkladné čistia všetky miestnosti, v ktorých sa deti, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.

 

Stravovanie v materskej škole

Stravovanie v jedálni materskej školy realizujeme v dvoch zmenách tak, aby sa skupiny detí nepremiešavali.

 Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.

Harmonogram výdaju stravy:

Desiata: prvá zmena   8.20                         druhá zmena          8.50

Obed:                         11.15                                                      11.50

Olovrant:                   14,15                                                       14,45

Odpočinok detí v materskej škole

Prebieha obvyklým spôsobom pri zabezpečení dostatočnej vzdialenosti medzi ležadlami.

Výchovno-vzdelávací proces

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.

Pracovníci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.

Zákonný zástupca

 1. Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy.
 2. Rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 3. Berie na vedomie, že ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, alebo inej choroby, je  umiestnené do samostatnej miestnosti, nasadí si rúšku a pedagogický zamestnanec  bezodkladne kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí si ho ihneď vyzdvihnú.
 4. Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom.
  • Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov. Ak neprítomnosť dieťaťa v materskej škole trvá 3 dni a menej, po upravení zdravotného stavu prichádza dieťa do materskej školy a pri nástupe predkladá Prehlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom.
  • Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada , prípadne vyšetrenie dieťaťa , rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov. Ak dieťa nepríde do materskej školy 3 po sebe nasledujúce dni, na 4. deň rodič predkladá pri nástupe len Prehlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom.
  • Ak dieťa nepríde do materskej školy z dôvodu ochorenia trvajúce viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.
 5. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente.