> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy - Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2020/21 (aktualizované)
Choď na obsah Choď na menu
 


Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2020/21 (aktualizované)

Publikované: 22. 4. 2020

Vzhľadom k aktuálnej situácii žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021 budeme prijímať bezkontaktne.

  1. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí. Žiadosť si môžete stiahnuť na tomto odkaze.
  2. Potvrdenie o zdravotnom stave nebudeme vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
  3. Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebudeme vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Žiadosť zákonný zástupca:

  1. podá e-mailom na adresu materskej školy mshargasova@gmail.com v termíne od 30. 04. 2020 do 31. 05. 2020
  2. pokiaľ nemá možnosť podať e-mailom, tak vhodí žiadosť v obálke do poštovej schránky na miestnom úrade v Záhorskej Bystrici,
  3. prípadne pošle poštou na adresu: Základná škola s materskou školou Hargašova 5, 841 06 Bratislava

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční dodatočne. Pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov o materskú školu budú prednostne prijaté :

  • deti, ktoré dovŕšili 5 rokov,
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • deti, ktoré majú trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici, - deti staršie ako 3 roky, - deti, ktorých súrodenci navštevujú ZŠ s MŠ Hargašova 5