> MŠ Záhorská Bystrica - Oznamy - Zápis detí Materskej školy Hargašova 5 v školskom roku 2021/2022
Choď na obsah Choď na menu
 


Zápis detí Materskej školy Hargašova 5 v školskom roku 2021/2022

Publikované: 11. 4. 2021

Termín podávania žiadostí: od 3.5.2021 do 7.5.2021 ELEKTRONICKY
Po tomto termíne bude elektronický formulár zablokovaný.

Spôsob podania žiadosti:
 • Žiadosť sa vypĺňa elektronicky na https://mshargasova.edupage.org/register
 • Po odoslaní žiadosti príde na príslušnú e-mailovú adresu potvrdzujúca správa
 • Po vyplnení je potrebné žiadosť:
  1. vytlačiť
  2. potvrdiť všeobecným lekárom pre deti a dorast zdravotnú spôsobilosť dieťaťa a údaj o povinnom očkovaní (bez tohto potvrdenia žiadosť nebude akceptovaná)
  3. v prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast
  4. podpísať zákonnými zástupcami
  5. priniesť  osobne v stanovenom termíne, ktorý každému bude určený od 10.5. – 14.5.2021 a zároveň predložiť k nahliadnutiu občiansky preukaz a rodný list dieťaťa
 • Ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, môže sa obrátiť na vedenie školy a dohodnúť si vyzdvihnutie formulára na zápis dieťaťa osobne tak, aby ho mohol vyplnený odovzdať do 14.5.2021.
 • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy pri prijímaní deti budú uprednostnené:
  1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska
  2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
  3. deti, ktoré dovŕšili 3 roky veku
  4. deti s trvalým bydliskom v Záhorskej Bystrici

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude vydané do 15. júna 2021.

Povinné predprimárne vzdelávanie pre 5 ročné deti:
Zákon č. 209/2019 Z. z. dopĺňa a mení zákon č. 245/2008 Z. z. (tzv. školský zákon) a upravuje od tohto školského roka povinné predprimárne vzdelávanie.

 • Zákonný zástupca ( rodič) je povinný podľa § 28a) zákona č. 209/2019 prihlásiť dieťa na povinné vzdelávanie, ak tak neučiní pôjde podľa  § 5 ods. 16 novely zákona č. 596/2003 Z. z. o nedbanie o riadne plnenie.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá 1 školský rok ( je to posledný školský rok pred vstupom do ZŠ).
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej  štyri  hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.
 • Dochádzka do MŠ je pre 5 ročné deti  povinná, to znamená, že rodič bez ospravedlnenia nemôže nechať dieťa doma.